Bạn biết Web chúng tôi qua?

Bạn biết Web chúng tôi qua?
Internet
79  81.4%
Báo chí
6  6.2%
Bạn bè
5  5.2%
Truyền hình
2  2.1%

Số người tham gia bình chọn  :  97
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 30 Tháng 5 2015 14:19