Công trình xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Những bao Giá thể cuối cùng đang được chuyển vào Bồn lọc sinh học.

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/Bộ Quốc phòng

Nhà thầu:  Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn