HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông ĐẶNG HẢI THANH - Chủ tịch HĐQT

2. Bà ĐẶNG NGỌC THÁI - Uỷ viên HĐQT

3. Ông ĐẶNG THÀNH QUANG - Uỷ viên HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Ông ĐẶNG HẢI THANH : Tổng Giám đốc - Đại diện pháp luật

2. Ông NGUYỄN VĂN QUYỀN : Phó TGĐ - Phụ trách kỹ thuật

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG:

1. Văn phòng Tổng Giám đốc

2. Phòng Tổ chức nhân sự

3. Phòng Tài chính kế toán

4. Phòng Hành chính

5. Phòng Pháp chế

6. Bộ phận Văn thư bảo mật

7. Phòng Kế hoạch - Vật tư

8. Phòng Kỹ thuật & Công nghệ

9. Ban kiểm soát

10. Phân xưởng SX Chế phẩm sinh học & thiết bị xử lý môi trường

11. Phân xưởng SX sản phẩm nhựa

12. Phân xưởng SX nước uống tinh khiết đóng chai

13. Phân xưởng SX cơ khí, điện

14. Phân xưởng sản xuất chế thử

15. Đội xe