Văn bản

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng (áp dụng từ ngày 01/01/2014)

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Tải Nghị định tại đây.

Tải Thông tư hướng dẫn thực hiện tại đây

 

Luật đấu thầu 2013

                          QUỐC HỘI
                               -------                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                --------------
                 Luật số: 43/2013/QH13                                             Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

LUẬT
ĐẤU THẦU

- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Quốc hội ban hành Luật đấu thầu.

Tải toàn bộ Văn bản tại đây.

 

Bộ luật lao động

Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01/5/2013

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ luật lao động
.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Tải file đầy đủ tại đây

 

Công văn Số: 555/BHXH-THU

 

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số: 555/BHXH-THU

V/v hướng dẫn thực hiện quy

định quản lý thu BHXH, BHYT

và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ- BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số điểm về quy định quản lý thu BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và phương pháp lập hồ sơ, kê khai biểu mẫu thực hiện cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là đơn vị) theo quy định mới như sau:

I. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

1. Mức đóng từ 01/01/2012 như sau:

Tải toàn bộ Công văn tại đây

 

 
Trang 1 trong tổng số 3 trang