Các văn bản về môi trường

Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
––––

Số: 64/2003/QĐ-TTg

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 22  tháng 4  năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT
"KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;
Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan,

Tải file tại đây:

 
Trang 3 trong tổng số 3 trang